آشنایی با الگوهای ادامه دهنده روند در تحلیل تکنیکال

الگوهای ادامه دهنده

تحلیل تکنیکال یکی از روش های مهم برای پیش بینی روند بازارهای مالی است که بر اساس الگوها و روندهای قیمتی در گذشته انجام می شود. در این روش، الگوهای مختلفی برای تشخیص روند بازار و ادامه دهنده آنها استفاده می شود. یکی از این الگوها، الگوهای ادامه دهنده روند است که نقش مهمی در […]