الگوی اندازه گیری حرکت (Measured Move)

الگوی اندازه گیری حرکت صعودی و نزولی در بازار فارکس

الگوی اندازه گیری حرکت صعودی و نزولی الگوی اندازه گیری حرکت در دسته بندی الگوهای ادامه دهنده روند قرار میگیرند اما این الگو یک الگوی ترکیبی است که معمولا خود از چند الگوی دیگر تشکیل شده است.به همین علت بهتر است قبل شروع آموزش الگوی اندازه گیری حرکت با دیگر الگوهای ادامه دهنده روند و …

الگوی اندازه گیری حرکت صعودی و نزولی در بازار فارکس ادامه مطلب »