تحلیل شیر یا خط فارکس

تحلیل شیر یا خط فارکس (( ترید تصادفی ))

معامله به سبک تصادفی ؟ از قدیم یکی از بحث های همیشگی در بازار فارکس نوع تحلیل و معامله در بازار فارکس بوده است. برتون مالکیل در سال 1973 در کتاب خود نوشته است که حرکت قیمت ها تا حد زیادی تصادفی است و نمیتوان قیمت ها را پیشبینی کرد. اما از طرفی دیگر در …

تحلیل شیر یا خط فارکس (( ترید تصادفی )) ادامه مطلب »