6 تعصب غلط روانشناسی بازار فارکس

6 تعصب غلط | روانشناسی بازار فارکس

روانشناسی بازار فارکس در بازار فارکس یکی از اساسی ترین مسائلی که باید حتما مورد توجه قرار بگیرد عدم تعصب نسبت به تحلیل و پیشبینی میباشد. از منظر روانشناسی بازار فارکس بسیار مهم است که بدون تعصب به بازار نگاه کنیم و فرق پایبندی به تحلیل و استراتژی را با تعصب غلط بدانیم. تعصبات شناختی …

6 تعصب غلط | روانشناسی بازار فارکس ادامه مطلب »