الگوی فنجان و دسته (Cup with Handle)

الگوی فنجان و دسته (Cup with Handle) در بازار فارکس

الگوی فنجان و دسته الگوی فنجان و دسته در دسته الگوهای ادامه دهنده روند دسته بندی می شوند اما از آن دسته الگوهایی است که تا زمان تایید شکست الگو نمیتوان روی آن بعنوان الگوی ادامه دهنده روند حسابی باز کرد. این الگو بعنوان یک مکث قیمتی در ادامه یک روند صعودی ظاهر می شود …

الگوی فنجان و دسته (Cup with Handle) در بازار فارکس ادامه مطلب »